Keuringen & Inspecties
Keuringen & Inspecties

Keuringen & inspecties

 

NEN3140-inspectie

Het is wettelijk verplicht om installaties regelmatig te laten keuren  volgens de NEN 3140, in de regel is dit eens in de 5 jaar.

AquaRaad beschikt over gecertificeerde installatiedeskundigen welke deze keuringen mogen uitvoeren.

 

Nulinspecties

Met een nulinspectie wordt de technische staat van al uw installaties in beeld gebracht.

De resultaten van de nulinspectie kunnen worden gebruikt bij bijvoorbeeld het opstellen van de GRP begroting, bij het uitbesteden van het onderhoud aan de installaties of bij het vullen van uw gemalenbeheerspakket.

 

 

Kalibratie meetinstrumenten

Drukopnemers zijn gevoelige apparaten waarbij op de duur een verloop in de meetnauwkeurigheid optreedt. In combinatie met een onnauwkeurige inmeting van het apparaat geeft dit een verkeerd beeld van de werking van overstorten en het juiste niveau van de grondwaterstandmeting.  AquaRaad beschikt over geijkte controleapparatuur om de meet instrumenten in het veld te kalibreren en op een correcte manier in te meten.

 

Bemonstering

Regelmatige bemonstering van het oppervlaktewater bij overstorten is een van de dienstverleningen van AquaRaad.

 

Onderhoud meetnetten

Het inrichten en het in standhouden  van meetnetten is een kostbare zaak, het is dan ook van belang dat u kunt vertrouwen op de meetgegevens uit uw meetnet.

Periodieke controle, onderhoud en kalibratie aan de meetinstrumenten waarborgen de kwaliteit van de meetresultaten.

AquaRaad heeft diverse mogelijkheden voor regelmatige onderhoudsinspecties.

 

Contra-expertise

AquaRaad heeft bij diverse meningsverschillen een contra-expertise uitgevoerd op verzoek van een van de betrokken partijen.

Maar ook kan de expertise van AquaRaad worden ingezet bij de beoordeling van bijvoorbeeld de kwaliteit van het uitbesteedt onderhoud aan de pompinstallaties.